Έρευνα & Καινοτομία

Χτίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον με Έρευνα Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας

Η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Αλιευτική Έρευνα

  Αλιευτική Έρευνα

  Εστιάζει στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, μέσω της μελέτης της βιολογίας, της οικολογίας και της δυναμικής των πληθυσμών θαλάσσιων οργανισμών που παρουσιάζουν οικονομικό ή/και οικολογικό ενδιαφέρον, καθώς και στις περιβαλλοντικές παραμέτρους (φυσικοχημικές, ωκεανογραφικές) που τους επηρεάζουν. Αφορά επίσης στη μελέτη της ιχθυοπανίδας σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον στα εσωτερικά νερά, των φυτικών και ζωικών οργανισμών που ζουν κυρίως στο βυθό των μεταβατικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Σημαντικό αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνολογιών στους τομείς της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, της υδατοκαλλιέργειας ζωικών και φυτικών οργανισμών, και της βιοτεχνολογικής αξιοποίησης των προϊόντων και των υπό/παραπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

 • Δασική Έρευνα

  Δασική Έρευνα

  Επικεντρώνεται στις λειτουργίες και δυναμικές των δασικών και λιβαδικών οικοσυστημάτων, στους βιογεωχημικούς και υδρογεωλογικούς κύκλους, στην οικοφυσιολογία φυτών και στη φυτοκοινωνιολογία. Στοχεύοντας στην αειφόρο παραγωγή προϊόντων και οικοσυστημικών υπηρεσιών με οικολογικές αρχές, η δασική έρευνα εστιάζει στην παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας για τη διαχείριση, αξιοποίηση, προστασία και βελτίωση των δασών και των λιβαδικών οικοσυστημάτων/βοσκήσιμων γαιών, στην αγροδασοπονία, στη μελέτη της άγριας πανίδας, στην αποκατάσταση και ανόρθωση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, καθώς και στη δασοπονία πόλεων. Επιπλέον, αντικείμενο έρευνας είναι η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες, η προστασία και διαχείριση του κινδύνου από πυρκαγιές, η μεταπυρική αποκατάσταση και διαχείριση καμένων δασικών εκτάσεων, η ανθεκτικότητα και προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και ο ρόλος τους στη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 • Ζωϊκή Παραγωγή

  Ζωϊκή Παραγωγή

  Η έρευνα επικεντρώνεται στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πτηνά, κόνικλοι) και συγκεκριμένα στην προσαρμογή των συστημάτων εκτροφής, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην ανάπτυξη συστημάτων διατροφής ακριβείας, στην αξιοποίηση νέων πρώτων υλών στη διατροφή των παραγωγικών ζώων, στην προσαρμογή των κριτηρίων επιλογής με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της προσαρμοστικότητας των ζώων, στον χαρακτηρισμό, τη διατήρηση και αξιοποίηση των ζωικών γενετικών πόρων, στη μελέτη της αναπαραγωγικής λειτουργίας, στην ηθολογία και ευζωία των παραγωγικών ζώων, καθώς και στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης. Αντικείμενο έρευνας αποτελούν επίσης η αναπαραγωγή και διατήρηση ντόπιων φυλών μελισσών, η βελτίωση του ντόπιου γενετικού υλικού ως προς την ανθεκτικότητα στις ασθένειες, η επίδρασης τοξικών παραγόντων στη βιολογία, η φυσιολογία και η αναπαραγωγική ικανότητα των μελισσών, η βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών της μέλισσας, η επικονίασης και η βιοποικιλότητα μελισσοειδών.

 • Κτηνιατρική Έρευνα

  Κτηνιατρική Έρευνα

  Αφορά τα αναπαραγωγικά πρότυπα εγχώριων φυλών παραγωγικών ζώων, τον έλεγχο και αντιμετώπιση της υπογονιμότητάς τους και τα σχήματα διαχείρισης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (θερμική καταπόνηση) στην αναπαραγωγή τους. Εστιάζει στην επιδημιολογική διερεύνηση των χρόνιων νοσημάτων των ζώων που επιδρούν αρνητικά στην παραγωγικότητα των εκτροφών, στην αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής και ανθελμινθικής αντοχής μέσω καινοτόμων και εναλλακτικών προσεγγίσεων, στα (ανα)-αναδυόμενα νοσήματα και στη βελτίωση της υγείας και ευζωίας των παραγωγικών ζώων. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί επίσης η Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και η επίδραση τους στη Δημόσια Υγεία, η ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων με υψηλή προστιθέμενη αξία και ειδικές ενδείξεις καθώς και η διερεύνηση τροφιμογενών επιδημιών που απειλούν τη Δημόσια Υγεία .

 • Φυτική Παραγωγή

  Φυτική Παραγωγή

  Η φυτική παραγωγή είναι στο επίκεντρο της έρευνας (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά, ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα δένδρα, υποτροπικά φυτά και ακρόδρυα, αρωματικά, φαρμακευτικά και αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας, καθώς και ανθοκομικά φυτά), που δίνει έμφαση στις τεχνικές καλλιέργειας, στη φυσιολογία και θρέψη και στην αειφορική διαχείριση ως προς την λίπανση και την άρδευση με στρατηγικό στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βέλτιστη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής στη βάση της Γεωργίας Ακριβείας, σχεδιάζοντας, αξιολογώντας και εφαρμόζοντας βελτιωμένα και ανθεκτικά καλλιεργητικά συστήματα (υδροπονία και ενυδρειοποινία, αγροοικολογία, κυκλική οικονομία και αξιοποίηση απορριμμάτων-αποβλήτων). Οι αλληλεπιδράσεις των φυτών με βιοτικούς παράγοντες είναι επίσης στα ερευνητικά αντικείμενα των Ινστιτούτων. Η προστασία των καλλιεργειών από ζωικούς εχθρούς, παθογόνα και ζιζάνια περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων για την έγκαιρη και με ακρίβεια επισήμανση, διάγνωση και ταυτοποίησή τους και εν συνεχεία διαχείρισή τους με προσεγγίσεις όπως η χρήση ωφέλιμων οργανισμών, με ανθεκτικές ποικιλίες, με βιοτεχνολογικές μεθόδους και με «πράσινα» φυτοπροστατευτικά.

 • Εδαφοϋδατικοί Πόροι

  Εδαφοϋδατικοί Πόροι

  Η έρευνα για τους εδαφοϋδατικούς πόρους εστιάζει στη διαχείριση των εδαφών και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και σε άλλα συναφή πεδία όπως είναι η γεωθερμία, η εκμηχάνιση των καλλιεργειών και η διαχείριση των αποβλήτων. Η έρευνα υποστηρίζεται από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, μαθηματικά μοντέλα, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών και αισθητήρων παρατήρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων πεδίου. Τελικός στόχος όλων των παραπάνω είναι η προώθηση πρακτικών αειφορικής και ευφυούς γεωργίας, για μια ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής και βέλτιστη αξιοποίηση των εισροών, με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη προστασία του περιβάλλοντος.

 • Τεχνολογία Αγροτικών Προϊόντων

  Τεχνολογία Αγροτικών Προϊόντων

  Η έρευνα επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για τη μετατροπή των ακατέργαστων προϊόντων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής σε τρόφιμα ή σε άλλες μορφές χρήσιμες στη βιομηχανία τροφίμων, και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για τη διατήρηση των νωπών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Επιπλέον διερευνώνται μέθοδοι παραγωγής και επεξεργασίας οίνου, αλκοολούχων ποτών, υποπροϊόντων και παραπροϊόντων της αλκοολικής ζύμωσης και οινοποίησης, καθώς και μελέτης και αξιολόγησης του ποιοτικού δυναμικού του ελληνικού αμπελώνα. Η έρευνα εστιάζει επίσης και στην ποιότητα του νωπού γάλακτος διαφόρων φυλών αιγοπροβάτων, στην ανίχνευση καταλοίπων στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στην τυποποίηση παραδοσιακών ελληνικών τυριών (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ΠΟΠ), νέων καινοτόμων προϊόντων και στη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειάς τους, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των υποπροϊόντων.

 • Αγροτική Οικονομία και Κοινωνιολογία

  Αγροτική Οικονομία και Κοινωνιολογία

  Η γεωργο-οικονομική και κοινωνιολογική έρευνα επικεντρώνεται στη παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση της εξέλιξης της ελληνικής αγροτικής και αλιευτικής οικονομίας και κοινωνίας αλλά και στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον. Αναλύει την οικονομικότητα, τους τρόπους οργάνωσης και στρατηγικής των κλάδων παραγωγής, την οργάνωση και λειτουργία των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, την ανάπτυξη άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, τη συμπεριφορά του καταναλωτή και την ασκούμενη αγροτική πολιτική.

 • Γενετική βελτίωση - Σποροπαραγωγή

  Γενετική βελτίωση - Σποροπαραγωγή και παραγωγή προβασικού υλικού δενδρωδών

  Σε ό,τι αφορά στη Γενετική βελτίωση η έρευνα επικεντρώνεται αφενός στη συλλογή και διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυτικών Γενετικών Πόρων (όπως είναι οι εγχώριες ποικιλίες) καθώς και στη δημιουργία-προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα. Αναπτύσσονται νέες μεθοδολογίες βελτίωσης (συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων υποβοηθούμενων από μοριακά εργαλεία), αξιοποιώντας νέα ή υφιστάμενη γενετική παραλλακτικότητα και εστιάζοντας στην αναγνώριση γονιδίων που ελέγχουν ποιοτικά, ποσοτικά χαρακτηριστικά και την ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις. Βελτιώνονται και σποροπαράγονται κτηνοτροφικά φυτά και όσπρια, βαμβάκι, καπνός, κηπευτικά, σιτηρά, ενώ διατηρούνται μητρικές φυτείες προβασικού υλικού ελιάς και άλλων δενδρωδών. Το πιστοποιημένο μητρικό φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατίθεται σε εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγικές και φυτωριακές εταιρείες) για να διατεθεί στη συνέχεια στους παραγωγούς υλικό πιστοποιημένο ως προς τη ποικιλιακή του ταυτότητα και τη φυτουγεία.

Αλιευτική Έρευνα

Εστιάζει στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, μέσω της μελέτης της βιολογίας, της οικολογίας και της δυναμικής των πληθυσμών θαλάσσιων οργανισμών που παρουσιάζουν οικονομικό ή/και οικολογικό ενδιαφέρον, καθώς και στις περιβαλλοντικές παραμέτρους (φυσικοχημικές, ωκεανογραφικές) που τους επηρεάζουν. Αφορά επίσης στη μελέτη της ιχθυοπανίδας σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον στα εσωτερικά νερά, των φυτικών και ζωικών οργανισμών που ζουν κυρίως στο βυθό των μεταβατικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Σημαντικό αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνολογιών στους τομείς της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, της υδατοκαλλιέργειας ζωικών και φυτικών οργανισμών, και της βιοτεχνολογικής αξιοποίησης των προϊόντων και των υπό/παραπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

Δασική Έρευνα

Επικεντρώνεται στις λειτουργίες και δυναμικές των δασικών και λιβαδικών οικοσυστημάτων, στους βιογεωχημικούς και υδρογεωλογικούς κύκλους, στην οικοφυσιολογία φυτών και στη φυτοκοινωνιολογία. Στοχεύοντας στην αειφόρο παραγωγή προϊόντων και οικοσυστημικών υπηρεσιών με οικολογικές αρχές, η δασική έρευνα εστιάζει στην παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας για τη διαχείριση, αξιοποίηση, προστασία και βελτίωση των δασών και των λιβαδικών οικοσυστημάτων/βοσκήσιμων γαιών, στην αγροδασοπονία, στη μελέτη της άγριας πανίδας, στην αποκατάσταση και ανόρθωση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, καθώς και στη δασοπονία πόλεων. Επιπλέον, αντικείμενο έρευνας είναι η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες, η προστασία και διαχείριση του κινδύνου από πυρκαγιές, η μεταπυρική αποκατάσταση και διαχείριση καμένων δασικών εκτάσεων, η ανθεκτικότητα και προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και ο ρόλος τους στη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ζωϊκή Παραγωγή

Η έρευνα επικεντρώνεται στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πτηνά, κόνικλοι) και συγκεκριμένα στην προσαρμογή των συστημάτων εκτροφής, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην ανάπτυξη συστημάτων διατροφής ακριβείας, στην αξιοποίηση νέων πρώτων υλών στη διατροφή των παραγωγικών ζώων, στην προσαρμογή των κριτηρίων επιλογής με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της προσαρμοστικότητας των ζώων, στον χαρακτηρισμό, τη διατήρηση και αξιοποίηση των ζωικών γενετικών πόρων, στη μελέτη της αναπαραγωγικής λειτουργίας, στην ηθολογία και ευζωία των παραγωγικών ζώων, καθώς και στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης. Αντικείμενο έρευνας αποτελούν επίσης η αναπαραγωγή και διατήρηση ντόπιων φυλών μελισσών, η βελτίωση του ντόπιου γενετικού υλικού ως προς την ανθεκτικότητα στις ασθένειες, η επίδρασης τοξικών παραγόντων στη βιολογία, η φυσιολογία και η αναπαραγωγική ικανότητα των μελισσών, η βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών της μέλισσας, η επικονίασης και η βιοποικιλότητα μελισσοειδών.

Κτηνιατρική Έρευνα

Αφορά τα αναπαραγωγικά πρότυπα εγχώριων φυλών παραγωγικών ζώων, τον έλεγχο και αντιμετώπιση της υπογονιμότητάς τους και τα σχήματα διαχείρισης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (θερμική καταπόνηση) στην αναπαραγωγή τους. Εστιάζει στην επιδημιολογική διερεύνηση των χρόνιων νοσημάτων των ζώων που επιδρούν αρνητικά στην παραγωγικότητα των εκτροφών, στην αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής και ανθελμινθικής αντοχής μέσω καινοτόμων και εναλλακτικών προσεγγίσεων, στα (ανα)-αναδυόμενα νοσήματα και στη βελτίωση της υγείας και ευζωίας των παραγωγικών ζώων. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί επίσης η Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και η επίδραση τους στη Δημόσια Υγεία, η ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων με υψηλή προστιθέμενη αξία και ειδικές ενδείξεις καθώς και η διερεύνηση τροφιμογενών επιδημιών που απειλούν τη Δημόσια Υγεία .

Φυτική Παραγωγή

Η φυτική παραγωγή είναι στο επίκεντρο της έρευνας (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά, ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα δένδρα, υποτροπικά φυτά και ακρόδρυα, αρωματικά, φαρμακευτικά και αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας, καθώς και ανθοκομικά φυτά), που δίνει έμφαση στις τεχνικές καλλιέργειας, στη φυσιολογία και θρέψη και στην αειφορική διαχείριση ως προς την λίπανση και την άρδευση με στρατηγικό στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βέλτιστη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής στη βάση της Γεωργίας Ακριβείας, σχεδιάζοντας, αξιολογώντας και εφαρμόζοντας βελτιωμένα και ανθεκτικά καλλιεργητικά συστήματα (υδροπονία και ενυδρειοποινία, αγροοικολογία, κυκλική οικονομία και αξιοποίηση απορριμμάτων-αποβλήτων). Οι αλληλεπιδράσεις των φυτών με βιοτικούς παράγοντες είναι επίσης στα ερευνητικά αντικείμενα των Ινστιτούτων. Η προστασία των καλλιεργειών από ζωικούς εχθρούς, παθογόνα και ζιζάνια περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων για την έγκαιρη και με ακρίβεια επισήμανση, διάγνωση και ταυτοποίησή τους και εν συνεχεία διαχείρισή τους με προσεγγίσεις όπως η χρήση ωφέλιμων οργανισμών, με ανθεκτικές ποικιλίες, με βιοτεχνολογικές μεθόδους και με «πράσινα» φυτοπροστατευτικά.

Εδαφοϋδατικοί Πόροι

Η έρευνα για τους εδαφοϋδατικούς πόρους εστιάζει στη διαχείριση των εδαφών και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και σε άλλα συναφή πεδία όπως είναι η γεωθερμία, η εκμηχάνιση των καλλιεργειών και η διαχείριση των αποβλήτων. Η έρευνα υποστηρίζεται από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, μαθηματικά μοντέλα, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών και αισθητήρων παρατήρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων πεδίου. Τελικός στόχος όλων των παραπάνω είναι η προώθηση πρακτικών αειφορικής και ευφυούς γεωργίας, για μια ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής και βέλτιστη αξιοποίηση των εισροών, με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Τεχνολογία Αγροτικών Προϊόντων

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για τη μετατροπή των ακατέργαστων προϊόντων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής σε τρόφιμα ή σε άλλες μορφές χρήσιμες στη βιομηχανία τροφίμων, και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για τη διατήρηση των νωπών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Επιπλέον διερευνώνται μέθοδοι παραγωγής και επεξεργασίας οίνου, αλκοολούχων ποτών, υποπροϊόντων και παραπροϊόντων της αλκοολικής ζύμωσης και οινοποίησης, καθώς και μελέτης και αξιολόγησης του ποιοτικού δυναμικού του ελληνικού αμπελώνα. Η έρευνα εστιάζει επίσης και στην ποιότητα του νωπού γάλακτος διαφόρων φυλών αιγοπροβάτων, στην ανίχνευση καταλοίπων στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στην τυποποίηση παραδοσιακών ελληνικών τυριών (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ΠΟΠ), νέων καινοτόμων προϊόντων και στη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειάς τους, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των υποπροϊόντων.

Αγροτική Οικονομία και Κοινωνιολογία

Η γεωργο-οικονομική και κοινωνιολογική έρευνα επικεντρώνεται στη παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση της εξέλιξης της ελληνικής αγροτικής και αλιευτικής οικονομίας και κοινωνίας αλλά και στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον. Αναλύει την οικονομικότητα, τους τρόπους οργάνωσης και στρατηγικής των κλάδων παραγωγής, την οργάνωση και λειτουργία των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, την ανάπτυξη άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, τη συμπεριφορά του καταναλωτή και την ασκούμενη αγροτική πολιτική.

Γενετική βελτίωση - Σποροπαραγωγή και παραγωγή προβασικού υλικού δενδρωδών

Σε ό,τι αφορά στη Γενετική βελτίωση η έρευνα επικεντρώνεται αφενός στη συλλογή και διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυτικών Γενετικών Πόρων (όπως είναι οι εγχώριες ποικιλίες) καθώς και στη δημιουργία-προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα. Αναπτύσσονται νέες μεθοδολογίες βελτίωσης (συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων υποβοηθούμενων από μοριακά εργαλεία), αξιοποιώντας νέα ή υφιστάμενη γενετική παραλλακτικότητα και εστιάζοντας στην αναγνώριση γονιδίων που ελέγχουν ποιοτικά, ποσοτικά χαρακτηριστικά και την ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις. Βελτιώνονται και σποροπαράγονται κτηνοτροφικά φυτά και όσπρια, βαμβάκι, καπνός, κηπευτικά, σιτηρά, ενώ διατηρούνται μητρικές φυτείες προβασικού υλικού ελιάς και άλλων δενδρωδών. Το πιστοποιημένο μητρικό φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατίθεται σε εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγικές και φυτωριακές εταιρείες) για να διατεθεί στη συνέχεια στους παραγωγούς υλικό πιστοποιημένο ως προς τη ποικιλιακή του ταυτότητα και τη φυτουγεία.

research innovation

11

Ινστιτούτα Πανελλαδικά

443

Ερευνητικά Προγράμματα

182

Εξειδικευμένοι ερευνητές

8

Εθνικές συλλογές φυτικών γενετικών πόρων