Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) συγκροτήθηκε τον Μάρτιο 2022 (απόφαση ΔΣ) σύμφωνα με τον ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α/26-3-2019).

Βασικός στόχος της ΕΙΦ, είναι η δημιουργία πλαισίου ώστε να εξασφαλίζεται η έμπρακτη υποστήριξη της ισότητας των φύλων και η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και ανισοτήτων που αφορούν το φύλο, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Οργανισμού σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, καθώς και η κατάρτιση και ενεργοποίηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΙΦ)/GenderEqualityPlan (GEP) προκειμένου να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και πρακτικές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τους άξονες προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 και ακολουθόντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα Φύλου (European Institute of Gender Equality EIGE), η ΕΙΦ προχώρησε στην κατάρτηση Σχεδίου Ισότητας Φύλων (ΣΙΦ) 2022-2024 του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο 2022 από το Διοικητικό Συμβούλιου του Οργανισμού (απόφαση ΔΣ).

Το ΣΙΦ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θέτει ως προτεραιότητές του αρχικά όλους τους στόχους που άπτονται ζητημάτων φυλετικών ανισοτήτων, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά «διάκριση» υπό την έννοια της λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ενός ατόμου από ένα άλλο (για λόγους ηλικίας, αναπηρίας, επαναπροσδιορισμό φύλου, γάμου και συμφώνου συμβίωσης, εγκυμοσύνης και μητρότητας, φυλής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού).

Η θητεία των μελών της ΕΙΦ είναι τριετής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Τσαγκαράκου Αναστασία, Διευθύντρια Ερευνών με αναπληρώτριά της την Σωτηράκη Σμαρώ, Διευθύντρια Ερευνών
  • Αλεξάνδρα Σιντόρη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Ράγκο Εντεταλμένο Ερευνητή
  • Νατσκούλης Παντελής, Εντεταλμένος Ερευνητής με αναπληρωτή του τον Γκισάκη Βασίλειο, Εντεταλμένο Ερευνητή
  • Αλίκη Καπάζογλου, Κύρια Ερευνήτρια με αναπληρωτή της τον Μερκουρόπουλο Γεώργιο, Εντεταλμένο Ερευνητή
  • Βασματζιάν Σεραφίνα, ΠΕ Διοικητικού με αναπληρώτριά της την Έλενα Λατούδη, ΠΕ Διοικητικού
  • Αγγελοπούλου Γερασιμούλα, ΠΕ Οικονομικού με αναπληρώτριά της την Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, ΠΕ Διοικητικού
  • Χαριτοπούλου Στυλιανή, ΠΕ Διοικητικού, με αναπληρώτριά της την Γραικούση Σταυρούλα, ΠΕ Οικονομικού
  • Στάχτιαρης Σπυρίδων ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρώτριά του την Αυλακιώτη Αθανασία, ΠΕ Γεωπόνων
  • Φρέσκου Μαριλένα, ΔΕ Διοικητικού, με αναπληρώτριά της την Θεοδωρίδου Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την επικεφαλής της επιτροπής Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου (τηλ.: 2108392223, e-mail: tsagkarakou@elgo.gr) ή με την Δρ Σμαρώ Σωτηράκη (τηλ.: 2310365373, e-mail: sotiraki@elgo.gr)