Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ν. 4521/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018).

Σκοπός της ΕΗΔΕ είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ΕΗΔΕ ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Αρμοδιότητα της ΕΗΔΕ είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η ΕΗΔΕ αξιολογεί την ερευνητική πρόταση ως προς τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, και:

 1. την εγκρίνει ή
 2. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Η ΕΗΔΕ συγκροτήθηκε ( αριθμ. 16 Απόφαση της 9ης/28-07-2022 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης μόνο μία φορά, ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 • Κωνσταντίνος Κώστας, MSc, Πρόεδρος, Υπεύθυνος Κτηνίατρος ζωοκομείων Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Δρ Ευαγγελία Σωσσίδου, Αντιπρόεδρος, Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Δρ Χρυσάνθη Ματαρά, Κτηνίατρος, Μέλος, Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου Παραγωγής Διαχείρισης & Εργαστηρίων Γάλακτος, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Δρ Γεώργιος Μερκουρόπουλος, Μέλος, Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Μορφούλα Σκαβέντζου, MSc, Μέλος, Γεωπόνος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Δρ Ευαγγελία Αβραμίδου, Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Ιωάννης Γεωργούλας, MSc, Τεχνολόγος Γεωπόνος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Ιωάννα Γρηγορίου, MSc,, Γεωπόνος, Quality manager ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ
 • Δρ Μαρία-Αναστασία Καρατζιά, Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Δρ Γεώργιος Συμεών, Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Στοιχεία επικοινωνίας: Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρα Ευαγγελία Καραμπίνα (τηλ: 210-8392238, e-mail: eide@elgo.gr).