Δημοσιεύσεις

Οι ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα τελευταία πέντε (5) χρόνια έχουν κάνει 2070 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Οι δημοσιεύσεις κατανέμονται στα μεγαλύτερα ποσοστά τους στις γεωπονικές και βιολογικές επιστήμες (42%), επιστήμες περιβάλλοντος (14%) βιοχημεία, γενετική και μοριακή βιολογία (10%).