Ταυτότητα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τα 11 ερευνητικά του ινστιτούτα στηρίζει την ελληνική γεωργία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις παγκόσμιες αλλαγές.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Νόμος 5035/2023, ΦΕΚ A' 76/29.03.2023). Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί επταμελής Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας που αποτελεί το κεντρικό όργανο για την εφαρμογή των ερευνητικών στόχων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με αποφασιστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και του ν. 4957/2022 (Α’ 141), σύμφωνα με το άρθρο 12 του v. 5035/2023(Α’ 76). Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας υπάγονται 11 Ερευνητικά Ινστιτούτα.