Ερευνητικά έργα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω των έντεκα (11) Ερευνητικών Ινστιτούτων του υλοποιεί σήμερα τετρακόσια σαράντα τρία (443) ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα

Υλοποιούνται 60 Ευρωπαϊκά, 255 Συγχρηματοδοτούμενα και 128 λοιπά έργα κατ’ ανάθεση σε θέματα αλιευτικής, δασικής, κτηνιατρικής έρευνας, ζωικής και φυτικής παραγωγής, εδαφοϋδατικών πόρων, τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων, αγροτικής οικονομίας και κοινωνιολογίας, γενετικής βελτίωσης και γενετικών πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι 52.000.000€.