FunShield4Med: Μια δράση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας

picNo2news

Το FunShield4Med είναι μια Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe. Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2022, και θα διαρκέσει 36 μήνες. Η Εναρκτήρια Συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ (Τμήμα Χημείας) στην Αθήνα.

Γενικός στόχος του FunShield4Med είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ συμπεριλαμβάνει ειδική μέριμνα για επιπλέον αναβάθμιση του προσωπικού του ινστιτούτου στη διαχείριση έργων και τις διοικητικές δεξιότητες.

Το FunShield4Med έχει δομηθεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των προηγμένων κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών από εισαγόμενα προϊόντα μολυσμένα με μυκοτοξίνες. Αυτή η υπόθεση βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι περισσότερες ειδοποιήσεις για παρουσία μυκοτοξινών στις εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ προέρχονται από βόρεια κράτη μέλη, ενώ αφορούν προϊόντα που προέρχονται από χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής και της Αφρικής. Παρά την εγγύτητα της Ελλάδας με τις χώρες προέλευσης αυτού του προβλήματος, και τους μεγάλους όγκους εισαγόμενων αγαθών ως πύλη εισόδου στην ΕΕ, μόνο ένα μικρό ποσοστό ειδοποιήσεων προέρχεται από τη χώρα μας. Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικοί δευτερογενής μεταβολίτες μυκήτων οι οποίοι δεν ενεργοποιούν απαραίτητα το ανοσοποιητικό σύστημα, και για αυτό δεν έχουν ορατές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Δυστυχώς όμως, η χρόνια κατανάλωση τροφών μολυσμένων με μυκοτοξίνες μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον άνθρωπο και τα ζώα, οι οποίες κυμαίνονται από απλές γαστρεντερικές διαταραχές έως εμφάνιση καρκίνου. Επίσης, αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι οι μυκοτοξίνες είναι άχρωμες, άοσμες και άγευστες, και ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη χημική σταθερότητα, είναι μάλλον δύσκολο να απομονωθούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή άλλου μετασυλλεκτικού χειρισμού των τροφίμων. Για τους παραπάνω λόγους είναι κρίσιμη η ανίχνευσή και απομόνωση μολυσμένων προϊόντων στην αλυσίδα παραγωγής πριν αυτά φθάσουν στον καταναλωτή. Το FunShield4Med στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των προηγμένων εταίρων του έργου.

Το έργο διευθύνεται από τον ΕΛΓΟ-ΙΤΑΠ, με τον Δρ Παντελή Νατσκούλη να είναι ο κύριος ερευνητής και συντονιστής της κοινοπραξίας, ενώ επικεφαλής για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες είναι η καθ. Chiara Dall'Asta για το UNIPR, η καθ. Sonia Marin για το UdL, ο καθ. Χαράλαμπος Προεστός για το ΕΚΠΑ, και ο καθ. Angel Medina για το CU.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Δρ. Παντελή Νατσκούλη (p.natskoulis@elgo.gr) ή επισκεφτείτε τους ιστοτόπους του έργου (https://cordis.europa.eu/project/id/101079173 και https://funshield4med.eu/).

 

Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.facebook.com/people/FunShield4Med/100088664186734/

 https://www.linkedin.com/company/funshield4med/?viewAsMember=true

 https://www.researchgate.net/project/FunShield4Med

 https://twitter.com/FunShield4Med

 

Τεχνικές πληροφορίες:

- Αριθμός GA: 101079173

- Πλήρης τίτλος έργου: Θωράκιση της ασφάλειας τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της δυνατότητας πρόβλεψης της αλλοίωσης από μύκητες και της απειλής από μυκοτοξίνες στην περιοχή της Μεσογείου υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

- Διάρκεια: 36 μήνες (01 Δεκεμβρίου 2022 – 30 Νοεμβρίου 2025)

- Εκτιμώμενο κόστος έργου & αιτούμενη συνεισφορά ΕΕ: 1.028.062,50 € (646.000,00 € για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

Κοινοπραξία του FunShield4Med:

logo etaireion